در مورد تعبیر خواب عطر چقدر می دانید

تعبیر خوابعموم بوهای خوش در خواب تعبیر خوب دارند و بوهای بد تعابیر نامطلوب. حتی اگر بوئی خوش باشد ولی شما در خواب تان آن را نپسندید و احساس کنید دوست ندارید تعبیر بوی نا خوش را دارد. عطر از جمله بو های خوش استتعبیر خواب و هر چه بیشتر در خواب از عطری خوشتان بیاید و لذت ببرید بهتر است و تعبیر خوب تری دارد. اگردر خواب ببینید شیشه ای عطر دارید که بوی خوش می دهد اما هنوز در آن را نگشودهتعبیر خواب و مصرف نکرده اید خواب شما می گوید فرصتی نیک و بزرگ برای شما به وجود می آید کهتعبیر خواب می توانید هم خودتان بهره ببرید و هم دیگران را بهره مند کنید.

در مورد تعبیر خواب عطر چقدر می دانید

تعبیر خواب عطر , تعبیر خواب عطر هدیه گرفتن , تعبیر خواب عطر زدن , تعبیر خواب عطر خریدن

در مورد تعبیر خواب عطر چقدر می دانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید:تعبیر خواب دیدن عطر به خواب بر نه و جه است. اول: ثنای نیکو. دوم: سخن خوش شنیدن. سومتعبیر خواب: علم نافع. چهارم: طبع نیکو. پنجم: مجلس علم. ششم: مردی کریم. تعبیر خوابهفتم: سخنی با فرهنگ. هشتم: دین پاک. نهم: خبری خوش از دوستی شنیدن.

در مورد تعبیر خواب عطر چقدر می دانید

تعبیر خواب عطر , تعبیر خواب عطر هدیه گرفتن , تعبیر خواب عطر زدن , تعبیر خواب عطر خریدن

در مورد تعبیر خواب عطر چقدر می دانید

تعبیر خواباگر کسی شیشه ای عطر به شما داد نشان آن است که فرصتی در اختیار شما قرار می دهد و شانسی به شما می بخشد تعبیر خوابو اگر شما به کسی شیشه ای عطر دادید به او فرصت و امکان می دهید. حال اگر در خواب دیدید کهتعبیر خواب کسی عطر مصرف کرده و بوی خوش می دهد برای بیننده خواب خوب است نه تعبیر خوابمصرف کننده عطر. این خواب می گوید بیننده خواب با انسانی خوش نام و بلند آوازه آشنا می شود

در مورد تعبیر خواب عطر چقدر می دانید

تعبیر خواب عطر , تعبیر خواب عطر هدیه گرفتن , تعبیر خواب عطر زدن , تعبیر خواب عطر خریدن

در مورد تعبیر خواب عطر چقدر می دانید

آنلی بیتون مى‏گوید:
1ـ بوییدن رایحه ای خوش بو در خواب ،تعبیر خوابعلامت روبرو شدن با وقایع نشاط آور است .
تعبیر خواب عطر اگر خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می کنید ، نشانة آن است که می کوشید مورد ستایش قرار بگیرید و در این امر اقبال می یابید .
3ـ اگر خواب ببینید از بوییدن عطری سرمست می شوید ، تعبیر خوابعلامت آن است که در لذت جویی افراط خواهید کرد .

تعبیر خواب عطر