در مورد تعبیر خواب حلقه ازدواج چقدر می دانید

لوک اویتنهاو میگوید :

تعبیر خواب حلقه ازدواجحلقه ازدواج : دوستی

گم کردن آن: دردسر و ناراحتی، رنجش

تعبیر خواب حلقه ازدواجهدیه گرفتن : خوشبختیخانوادگی، وفاداری

در مورد تعبیر خواب حلقه ازدواج چقدر می دانید

تعبیر خواب حلقه ازدواج , تعبیر خواب حلقه ازدواج در دست چپ , تعبیر خواب حلقه ازدواج شکسته , تعبیر خواب حلقه ازدواج طلا

در مورد تعبیر خواب حلقه ازدواج چقدر می دانید

تعبیر خواب حلقه ازدواجدیدن حلقة شکسته در خواب ، علامت روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است . اگر افراد متأهل چنین خواب یببینید ،تعبیر خواب حلقه ازدواج نشانة آن است که از همسر خود جدا خواهند شد ـ اگر در انگشت دیگران حلقه ایببینید ،تعبیر خواب حلقه ازدواج نشانة آن است که بر خوشبختی شما افزوده خواهد شد و تعدادی دوست تازه خواهید یافت .

در مورد تعبیر خواب حلقه ازدواج چقدر می دانید

تعبیر خواب حلقه ازدواج , تعبیر خواب حلقه ازدواج در دست چپ , تعبیر خواب حلقه ازدواج شکسته , تعبیر خواب حلقه ازدواج طلا

در مورد تعبیر خواب حلقه ازدواج چقدر می دانید

تعبیر خواب حلقه ازدواجاگر در خواب حلقة ازدواج را در انگشت یکیاز دوستان یا آشنایان خود ببینید ،تعبیر خواب حلقه ازدواج علامت آن است که اصول اخلاقیرا زیر پا میگذارند و به تفریحات نامشروع میپردازید

در مورد تعبیر خواب حلقه ازدواج چقدر می دانید

تعبیر خواب حلقه ازدواج , تعبیر خواب حلقه ازدواج در دست چپ , تعبیر خواب حلقه ازدواج شکسته , تعبیر خواب حلقه ازدواج طلا

در مورد تعبیر خواب حلقه ازدواج چقدر می دانید

تعبیر خواب حلقه ازدواج چون نقش و صفت انگشتری بیند، دلیل است از خداوندش بدو خیر و نیکی رسد.تعبیر خواب حلقه ازدواج اگر بیند انگشتری کسی به وی داد تا چیزی بدان مهر کند، دلیل است از آنچه لایق او باشد برخی بیابد. یعنی اگر لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد.تعبیر خواب حلقه ازدواج اگر توانگر بود مال یابد به قدر و قیمت انگشتری اگر بیند که در مسجد یا در نمازتعبیر خواب حلقه ازدواج در عزا کسی انگشتری به وی داد اگر آن کس زاهد و عابد بود

تعبیر خواب حلقه ازدواج