در مورد تعبیر خواب دود چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید:  تعبیر خواب دوددود به خواب، سلطانی ستمگر باشد. اگر بیند در جانب مشرق یا به جانب مغرب دودی عظیم بود، دلیل کند که مردم آن دیار از سلطان،  تعبیر خواب دودجور و ستم رسد و در محنت او گرفتار گردند.

در مورد تعبیر خواب دود چقدر می دانید

تعبیر خواب دود , تعبیر خواب دود کشیدن , تعبیر خواب دود سیگار , تعبیر خواب دوده

در مورد تعبیر خواب دود چقدر می دانید

 تعبیر خواب دوددود در خواب جنگ و فتنه است یا غم و انده و کسالت. غم و اندوهی که شما را افسرده می کند ولی نمی گریاند. همه عواملی که قلب را تکدر می بخشند و نهایت موجب ملال و افسردگی می شوند به صورت دود در خواب ظاهر می گردند. جنگ و فتنه نیز  تعبیر خواب دودبرخورد شدید شغلی یا اختلاف و بگو مگوی خانوادگی است. بحث بین زن و شوهر نقار و کدورت بین فرزندان و پدر و مادر. تعبیر خواب دود اگر ببینید که دود به جای این که از زمین به آسمان برود از آسمان به زمین می آید اثر آن بیشتر است

در مورد تعبیر خواب دود چقدر می دانید

تعبیر خواب دود , تعبیر خواب دود کشیدن , تعبیر خواب دود سیگار , تعبیر خواب دوده

در مورد تعبیر خواب دود چقدر می دانید

اگر بیند دود در عالم برنخاسته  تعبیر خواب دودو آتش زبانه می زد، دلیل است که فتنه و بلا در آن عالم پدید آید. تعبیر خواب دود

در مورد تعبیر خواب دود چقدر می دانید

تعبیر خواب دود , تعبیر خواب دود کشیدن , تعبیر خواب دود سیگار , تعبیر خواب دوده

در مورد تعبیر خواب دود چقدر می دانید

 تعبیر خواب دود اگر دود از آشپز خانه شما بیرون می آمد با همسرتان اختلاف پیدا خواهید کردو از جانب او آزرده می شوید تعبیر خواب دود. اگر دیدید دود از لباس شما بر می خیزد مردم پشت سرتان بد خواهند گفت و شخصیت شما را مورد سئوال قرار می دهند تعبیر خواب دود. اگر دیدید رشته ای دود به سمت شما می آید خبر بد به شما می دهند.

تعبیر خواب دود